terms of conditions

OCHRANA SÚKROMNÝCH ÚDAJOV

Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov služby „Euroshare“ a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb poskytovateľa.

Poskytovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://www.euroshare.eu /.sk/.cz/.pl/.hu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalších právnych predpisov, za účelom spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom a dotknutými osobami, v rámci informácie o zmenách poskytnutej služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať dotknuté osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je iba Váš e-mail.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmeniť v časti môj účet.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje poskytovateľa na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie iným oprávneným subjektom, ktorým to umožňuje osobitný zákon: Oprávnené subjekty (inštitúcie/organizácie) podľa osobitného právneho predpisu.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Osobné údaje používateľa bude poskytovateľ spracúvať od zaregistrovania v online službe „Euroshare“ po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať poskytovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u poskytovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 19 a § 20 Zákona.

Aktualizované 20. 5. 2018

This site uses cookies to provide services and traffic analysis. By using this site you agree with that.More Information.