terms of conditions

PREAMBLE

 1. Servers running on domain names euroshare.eu, euroshare.sk, euroshare.cz, euroshare.hu, euroshare.pl and their subdomains (hereinafter referred to as "Server") are public Internet servers providing individuals and / or entities (hereinafter referred to as "User") a variety of services.
 2. Basic services on Server are provided to Users for commercial and non-commercial purposes free of charge. Advanced services can be billed according to the price list.
 3. Rights and obligations of Users are stated in these rules. Users who do not agree with these rules, shall not use services provided by the Server.

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE USER

 1. Users are divided into unregistered non-paying Users (Guests), registered non-paying users (Registered Users) who have all basic services available for free of charge and paying registered Users (Premium Users) who pay a fee for premium services to the Provider.
 2. Differences between services provided to non-paying Users (Guests, Registered Users) and to registered paying Users (Premium Users) can be found in the table in "PREMIUM ACCOUNT" page.
 3. User is forbidden to share login details. Premium account can be used only by a single person. If the Operator finds Premium account which is shared, it will be deleted without any refund.
 4. Maximum file size is 5GB. Larger files may be split by WinZIP, WinRAR, 7ZIP, ... and uploaded separately.
 5. Data of Guests and Registered Users can be removed from the server after 14 days from the last download. Data of Premium users can be removed from the server after 30 days from the last download.
 6. Datat that User doesn't mark as "private" before upload will be shown in public search.
 7. It is forbidden to upload sexually explicit or illegal content, including illegal software and music or video recordings that you don't own the copyright for.
 8. It is forbidden to upload lists of credit cards or any other data obtained from criminal actions.
 9. User agrees that data sent to the Server and data sent from the Server is being sent through unsecured HTTP or FTP protocol. The Operator isn't responsible for possible data loss or information disclosure during the file transfer.
 10. Attempts to gain unathorized access to the Server or attempts to forbid other Users from accessing the Server may be classified as a criminal action.
 11. Users agrees to receive email communication from the Server when he registers.
 12. Registration can be cancelled by request on [email protected]

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SERVER OPERATOR

 1. The Operator is not responsible for content of files stored on the Server, or for infringement of intellectual property or other rights of Users. Each User takes responsibility for their own actions and voluntarily agrees not to use the Server for purposes that are against generally binding legal regulations of the Slovak Republic, international law, and these Terms of Service.
 2. The Operator reserves the right to delete any file without any previous notice or compensation.
 3. Prevádzkovateľ služby si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť Pravidlá (podmienky používania služby), kedykoľvek meniť systém fungovania služby, kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb z technických príčin bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej sumy a kedykoľvek obmedziť, alebo úplne ukončiť prevádzkovanie služby, a to i bez uvedenia dôvodu a bez nároku užívateľa na vrátenie už zaplatenej sumy.
 4. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom žiadnu garanciu nepretržitej funkčnosti, dostupnosti, alebo inej činnosti a zabezpečenia prevádzky Servera voči prípadným výpadkom, alebo poruchám. Poskytovateľ ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť za finančné a nefinančné ujmy používateľov spôsobené dočasným, alebo trvalým výpadkom (t.j. zastavením), dostupnosti Servera, čiastočnou, alebo úplnou stratou dát nachádzajúcich sa na Serveri.
 5. The Operator is not liable for any damage that might be caused by the User in connection with use of the Server.
 6. The Operator reserves the right to prohibit the use of the Server to any User or group of Users, even without any reason.
 7. The Operator is not responsible for files published on the Server by Users.
 8. The Operator reserves the right to modify these Terms of Service at any time without prior notice.

PERSONAL INFORMATION DISCLOSURE

V prípade podozrenia z porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo medzinárodného práva používateľ explicitne povoľuje Prevádzkovateľovi odovzdať dáta uložené na Stránke vrátane dát súkromného charakteru o používateľovi kompetentným orgánom. Používateľ takisto povoľuje v tomto prípade svojmu poskytovateľovi internetového pripojenia poskytnúť všetky jemu dostupné osobné údaje za účelom identifikácie používateľa.

PRIVACY POLICY

Prevádzkovateľ služby sa v súlade s ustanoveniami Zákona č. 482/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde pri prevádzkovaní Servera do styku, pričom tretej osobe ich môže sprístupniť len v rozsahu, v akom to povoľuje a ukladá zákon, a to výlučne len za účelom riadneho prevádzkovania Servera. Akýkoľvek neregistrovaný neplatiaci používateľ (Free user) a registrovaný platiaci Premium používateľ (Premium user) týmto spôsobom udeľuje prevádzkovateľovi služby súhlas s uchovávaním svojich osobných údajov, a to po dobu, pokiaľ budú predmetní užívatelia využívať Server.

Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov služby „Euroshare“ a pre potreby realizácie ponuky ďalších služieb poskytovateľa.

Poskytovateľ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na webovej stránke https://www.euroshare.eu /.sk/.cz/.pl/.hu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalších právnych predpisov, za účelom spracovania účtovných, daňových dokladov a zabezpečenia zmluvných vzťahov medzi poskytovateľom a dotknutými osobami, v rámci informácie o zmenách poskytnutej služby.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu v poskytovaných službách a produktoch, ktoré sú predmetom zmluvného vzťahu, o čom bude informovať dotknuté osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je iba Váš e-mail.

Poskytnutím vyššie uvedených osobných údajov sa zaväzujete, že osobné údaje sa týkajú Vašej osoby, a údaje sú uvedené správne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmeniť v časti môj účet.

Tretie strany/Príjemcovia, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje poskytovateľa na nahliadnutie, prípadne poskytnuté na spracúvanie iným oprávneným subjektom, ktorým to umožňuje osobitný zákon: Oprávnené subjekty (inštitúcie/organizácie) podľa osobitného právneho predpisu.

Poskytnuté osobné údaje sa nebudú zverejňovať, ani prenášať do tretích krajín mimo EU a EHP.

Osobné údaje používateľa bude poskytovateľ spracúvať od zaregistrovania v online službe „Euroshare“ po dobu trvania členstva. Používateľ môže požiadať poskytovateľa o preukázanie totožnosti oprávnenej osoby u poskytovateľa, ktorá získava jeho osobné údaje, a využiť svoje práva pri spracúvaní osobných údajov, podľa § 19 a § 20 Zákona.

Aktualizované 20. 5. 2018

OCHRANA SÚKROMNÝCH ÚDAJOV

This site uses cookies to provide services and traffic analysis. By using this site you agree with that.More Information.